Algemene Voorwaarden Changing Life 

 

Inhoudsopgave

Artikel   1 -        Definities

Artikel   2 -        Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 -        Toepasselijkheid

Artikel   4 -        Overeenkomst

Artikel   5 -        Aanbiedingen

Artikel   6 -        Prijzen

Artikel   7 -        Betaling

Artikel   8 -        Annuleren/Retourneren

Artikel   9 -        Levering

Artikel 10-         Levering & retourneren maaltijden (DoorMeal)

Artikel 11 -        Garantie

Artikel 12 -        Toepasselijk recht

Artikel 13 -        Bevoegde Rechtbank


1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Klant: de klant die via de website van Changing Life Store producten wil bestellen of heeft besteld.
 • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Changing Life Store en de Klant.
 • Diensten: door Changing Life Store geleverde producten en diensten.
 • Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de bestelde producten in de Changing Life Store.
 • Partijen: Changing Life Store en De Klant gezamenlijk.
 • Bedenktijd: De tijd waarbinnen De Klant gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.


2. 
Identiteit van de ondernemer

Changing Life Hub B.V.

Ketelstraat 3

1021JX Amsterdam

Telefoonnummer: 085 001 33 84

E-mailadres: info@changinglife.cl

KvK-nummer: 61382590

Btw-identificatienummer: NL824253784B04


3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 
4. Overeenkomst

 • De bestelling wordt definitief wanneer de klant de betaling afrond met IDEAL en vervolgens doorgestuurd wordt naar de pagina waarop Changing Life Store de bestelling bevestigd.
 • De overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Changing Life Store de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Changing Life Store en deze Algemene Voorwaarden.
 • De Klant en Changing Life Store komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden, zoals in de eerste alinea van artikel 3 gesteld is, voldaan is. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 
5. Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Changing Life Store desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende order.
 • In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Changing Life Store niet.

 6. Prijzen

 • Alle prijsopgaven en de prijzen die in Changing Life Store worden weergegeven zijn in euro’s en inclusief BTW. Evenals andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.
 • Verzendkosten en administratiekosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders aangegeven.
 • Voor verzendingen naar het buitenland worden andere verzendkosten gerekend. Deze worden per geval bepaald en moeten per factuur worden voldaan.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Changing Life Store gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Indien de wijziging na aankoop is, kan de klant hier geen aanspraak meer op maken.
 • Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen veertien dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als vermeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade

 7. Betaling

 • Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. De betaling dient voldaan te zijn voordat de goederen worden verzonden.
 • De Klant is in verzuim na verloop van de betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
 • Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Changing Life Store alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
 • Alle door Changing Life Store gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met De Klant, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van De Klant.
 • Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te diens aanzien anders.

 
8 Annuleren/Retourneren

 • De Klant heeft recht op veertien dagen bedenktijd na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen.
 • Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog als nieuw verkoopbaar zijn. De consument moet de producten wel kunnen bekijken, maar mag deze niet in gebruik nemen. Het product moet onbeschadigd zijn, compleet zijn en in de originele verpakking retour worden gestuurd.
 • Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten.
 • De Klant mag een product binnen boven genoemde periode van veertien werkdagen terugsturen, waarbij de portokosten voor het terugsturen voor eigen rekening zijn. Producten in de categorie uitverkoop worden niet retour genomen.
 • De eerder gemaakte verzendkosten namelijk €5,95 en iDEAL administratie kosten namelijk €0,99 worden niet terugbetaald tenzij de oorzaak voor retourneren bij Changing Life Store ligt.
 • Indien De Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in de tweede alinea van artikel 7 heeft voldaan en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Changing Life Store worden aangeboden, dan draagt Changing Life Store zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.
 • In geval van annulering door bedrijven, zijn alle door Changing Life Store ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Changing Life Store ten gevolge van de annulering geleden schade.

 9. Levering

 • In beginsel streeft Changing Life Store ernaar om een bestellingen op werkdagen altijd binnen 48 uur na bestelling te verzenden.
 • De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
 • In het geval dat De Klant op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, en het pakket kan of mag niet afgeleverd worden bij de buren, dan krijgt De Klant een bericht in zijn brievenbus met een ‘Niet- thuis-code’. Met deze code kan De Klant een keuze maken voor een tweede levering.
 • Indien De Klant geen keuze maakt, wordt de levering de volgende dag nogmaals op het afleveradres aangeboden.
 • Wanneer de tweede poging ook mislukt, heeft De Klant drie weken de tijd om de zending op te halen bij het dichtstbijzijnde postkantoor van PostNL. Als het pakket niet wordt opgehaald, gaat het pakket na 3 weken retour naar Changing Life Store. De Klant moet altijd een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) kunnen tonen. De Klant moet bij het in ontvangst nemen van een aangetekend pakket of een pakket dat verzonden is naar het postkantoor altijd een handtekening zetten.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
  • Er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit aan Changing Life Store kan worden toegerekend
  • De Klant in één of meer verplichtingen jegens Changing Life Store tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet
  • De Klant Changing Life Store niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien De Klant in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
  • De Klant dient de bij Changing Life Store gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren voor gebruik.
  • Wanneer de goederen door De Klant worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Changing Life Store opgeslagen, dit is voor rekening en risico van De Klant.
  • De kosten voor opslag zijn voor rekening van De Klant. Changing Life Store zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Changing Life Store op schadevergoeding.
  • Als een bestelling niet uitgeleverd kan worden door schuld van de klant (verkeerde adres/ verkeerde naam/ niet afgehaald op locatie) dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van €5,00 als extra boete.

 10. Levering & retourneren maaltijden (DoorMeal)

• Voor de levering met PostNL geldt dat de maaltijden twee keer worden aangeboden. Als de Klant bij de eerste levering niet thuis is worden de maaltijd gekoeld bewaard en een tweede keer aangeboden.
• Wanneer er geleverd wordt met PostNL geldt dat er geen aflevering bij buren mogelijk is. Dit vloeit voort uit de richtlijnen voor bezorging van verse maaltijden. PostNL is nooit - ook niet op verzoek van de Klant - gerechtigd de maaltijd bij iemand anders af te leveren dan bij de Klant. Bij afwezigheid van de Klant zal PostNL de maaltijd retour nemen.
• Wanneer een maaltijd retour wordt genomen en vernietigd, omdat de Klant twee keer niet thuis is, komt dit voor rekening van de Klant. Het aankoopbedrag van de maaltijd wordt niet teruggestort aan de Klant.
• Maaltijden van DoorMeal worden vers bereid en zijn daarmee beperkt houdbaar.
• DoorMeal adviseert de Klant de maaltijden gekoeld te bewaren bij een temperatuur van 2 tot 7 graden. DoorMeal zal ten alle tijden voldoen aan de gestelde HACCP-eisen met betrekking tot de bereiding en zending van levensmiddelen en de daarmee gepaarde hygiënemaatregelen.
• Het is niet mogelijk om de bestelde maaltijden te retourneren en het aankoopbedrag teruggestort te krijgen.

11. Garantie

 • Changing Life Store garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
 • Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Changing Life Store in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft De Klant de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van De Klant.
 • De Klant is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
 • Annulering/Retournering is niet mogelijk indien:
  • de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie.
  • de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Changing Life Store op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd.
  • de schade is veroorzaakt door nalatigheid van De Klant of doordat De Klant in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Changing Life Store.
  • De Klant niet aan zijn verplichtingen jegens Changing Life Store zowel financieel als anderszins heeft voldaan.
  • Het product beschadigd of aangebroken is.
  • Indien De Klant met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden, binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar maakt, en zijn bezwaar door Changing Life Store gegrond wordt bevonden, zal Changing Life Store deze keuze, de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of een prijsreductie verlenen.
  • Het in behandeling nemen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
  • Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan De Klant hieraan geen rechten ontlenen.

 12. Toepasselijk Recht

 • Op alle overeenkomsten tussen Changing Life Store en De Klant is Nederlands Recht van toepassing.

 
13. Bevoegde Rechtbank

 • De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Changing Life Plan en de Klant.